Energiklyngen Nord (EKN) ble etablert i 2010 med formål å styrke den enkelte deltaker og deltakerne samlet for å kunne være aktører i et stadig mer krevende marked.

Gjennom systematiskkunnskapsoverføring innenfor viktige områder og gjennom sertifiseringer er den enkelte bedrift blitt bedre rustet til å kunne å kunne levere konkurransedyktige tjenester/produkter. Samarbeidet over tid har skapt tillit og åpenhet mellom medlemmene noe som har bidratt til kunnskapsdeling og derigjennom bidratt til tjenesteutvikling og effektivisering. Innenfor alle markedsområder pågår det en kontinuerlig konsolidering og effektivisering. Antall aktører reduseres og kravet til profesjonalitet i alle ledd skjerpes. Denne utviklingen fører til at, for å kunne få tilgang til markedene, kreves både markedsføring, salg, dokumentert kompetanse og dokumentert gjennomføringsevne (kapasitet og soliditet). Prekvalifisering, utvikling av samarbeidspartnere og i noen tilfeller er tilstedeværelse en betingelse for å få anledning til å være tilbyder.

Se hvem som er medlem!
Deltakerne i Energiklyngen Nord har i hovedsak sitt i utspring i nærmarkedene og har sin styrke gjennom å være lokal leverandør til mindre og større prosjekter.

Organisk vekst har over tid gjort flere av medlemsbedriftene til relativt store aktører sett i en lokal kontekst.
Fremveksten av nye og større markedsaktører har imidlertid endret markedsmulighetene for de mindre lokale bedriftene. Leverandørindustrien innenfor olje/gass har satt nye standarder for å kunne være en leverandør og underleverandør. Denne utviklingen skjer også innenfor andre bransjer.

EKN fokuserer på markeder som preges av konsolidering og et fåtall dominerende aktører.

  • Samferdsel, nye flyplasser, veier, tuneller, broer
  • Maritim næring og marine næringer (inkludert havbruk)
  • Mineralutvinning
  • Relatert virksomhet til olje- og gassutvinning

Alle disse hovedmarkedene er preget av forventninger om sterk vekst kommende år. Ressurssituasjonen i Nord Norge er særlig gunstig noe som tilsier at veksten i Nord-Norge kommer til å bli relativt sterk sammenlignet med resten av landet. Som et resultat av sterk vekst i omtalte markeder så vil også de tradisjonelle markedene (offentlige og private bygg) vise betydelig vekst. Samlet betyr dette at Nord-Norge fremstår som et meget attraktivt marked hvor nye aktører vil søke å få innpass. Dette har skjerpet konkurransen de siste årene og slik vil det også fortsette de kommende årene.