Framtidsrettet infrastruktur for det grønne skiftet – temamøte i Narvik.

Tid og sted

Fra: 21. juni 2022 18:00
Til: 22. juni 2022 15:00
Hvor: Narvik Quality Hotel Grand Royal
MOT NYE ENERGIFORMER

Målsetningen med temamøtet vårt er å  legge til rette for at din bedrift kan ta en posisjon,  for å kunne utvikle og levere løsningene for framtiden. 

Verden står overfor en sterk global oppvarming, og Norge har forpliktet seg til å Paris avtalens mål om å redusere utslipp av klimagasser. Dette gir krav og forventninger til en rask grønn omstilling av norsk industri. Samtidig står norsk og Nord Norsk industri foran store vekstmuligheter, for eksempel knyttet til havbruk, offshore vind m.m.

Det er behov for bærekraftige løsninger som sikrer fortsatt sterk økonomisk vekst i landet, og som også sikrer nord norsk industri et energi-konkurransefortrinn. Dette må løses ved utbygging av kraftnettet, men det kan også løses ved ny ny teknologi og nye energiformer, stikkord er hydrogen, batteri, autonome systemer og ny teknologi. 

Bli med til Narvik og bli kjent de store prosjektene Teco 2030, og Akers planer for ny  batterifabrikk. Den nye Arenaklyngen Energi i Nord kommer også.

 

 

Vi er tre Nord-Norske bedriftsnettverk som nå å løfter denne problemsstillingen. 

EKN er et tverrfaglig bedriftsnettverk som har energi, marin og maritim næring, samt bygg og anlegg som hovedsatsningsområder. Nettverket samarbeider om utviklingsprosjekter, kompetanseheving og markedsarbeid, for å øke konkurransekraften og potensialet til medlemmene. EKN har som mål å styrke medlemmenes konkurransefortrinn, blant annet gjennom å ta en aktiv koblerrolle og å øke Vi er 22 medlemmer, i hovedsak i Tromsø-regionen.

Sea North Tech Cluster er et bedriftsnettverk med 25 medlemmer, 8 havbruksaktører, 14 leverandørbedrifter, 3 Universitets-/FoU-miljøer. Våre medlemmer er i hovedsak basert i Ofoten og Sør-Troms. Nettverket har tre strategiske fokusområder: kompetanseheving, forretnings-og/markedsutvikling, og utviklings-/innovasjonsprosjekter. Utvikling av ny teknologi og bidra til etablering av arktisk teknologisk testsenter i nært samarbeid med UiT/ArcLog og Sintef.

MAS er et bedriftsnettverk som arbeider for å øke bruken og leveransen av autonome systemer til havbruk og fiskeri, og å få til økt rekruttering til bedriftene i nettverket.​ Øke leveranser av autonome systemer til Olje & gass næringen.​ Og øke markedsandelen innen offshore havvind og kartlegging av maritime ressurser. Nettverket har 25 medlemmer og er i hovedsak basert i Midtre Hålogaland – aksen Harstad Narvik.

Vi møtes 21. juni kl 18 til en felles middag på Linken i Narvik.

Den 22. juni er selve temamøtet hvor vi hører fra Teco 2030, fra Aker, fra Energi i Nord, og fra deltakernettverkene. Vi skal jobbe sammen i en workshop, samt ha privat omvisning i fabrikken til Teco 2030.

 

 

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema