MOT NYE ENERGIFORMER

Energiklyngen Nord vil bidra til å løfte kompetansen i klyngen slik at vi blir en kunnskapsklynge som bidrar til innovasjon og omstilling, og dermed økt omsetning og aktivitet for klyngens medlemmer.

Et stadig økt fokus på dekarbonisering av energiløsninger innen de fleste sektorer har ført til behov for nye løsninger for produksjon og distribusjon av energi og energibærere innenfor mange sektorer. Nord-Norge har store fornybare energiressurser. Noen av disse er allerede utbygd og mange utgjør et stor potensial for framtidig utbygging. Nord-Norge er en netto leverandør av energi, og økt utbygging av distribusjonsnett i form av logistikk for hydrogen og  kraftlinjer vil kunne øke dette ytterligere.  

EKN kunne bidra med framtidige produkter og leveranser inn mot denne sektoren for våre medlemmer. Videre er det viktig at vi sammen ser på hvordan vi kan samarbeide om å utvikle komplette løsninger som gir økt verdiskapning i regionen. 

Hovedmålet med prosjektet vil være å løfte kompetansen i klyngen slik at vi blir en kunnskapsklynge som bidrar til innovasjon og omstilling, og derigjennom  økt omsetning og aktivitet for klyngens medlemmer.

 

Delmål i prosjektet:

 • Bidra til FNs bærekraftsmål (7) ren energi til alle, (13) stoppe klimaendringene og (17) samarbeid for å nå målene
 • Ta en ledende rolle i Energi i Nord prosjektet
 • Bidra til omstilling i bedriftene for at disse skal overleve
 • Samarbeid og innovasjon
 • Utvikle salgbare produktløsninger som gir økt omsetning
 • Bidra til økt fokus og FoU innen utvikling av bærekraftig grønn energi
 • Økt innovasjon i klyngens medlemsbedrifter
 • Økt samarbeid mellom etablert industri og FoU institusjoner

 

Aktiviteter:

For å nå målene i prosjektet, vil EKN gjennomføre følgende hovedaktiviteter:

 • Prosjektledelse med koordinering i klyngen og opp mot samarbeidsaktører
 • Ha en ledende posisjon i Energi i Nord – prosjektet
 • Initiere samarbeidsprosjekt internt i klyngen
 • Initiere FoU prosjekt i klynge og enkeltbedrifter
 • Rekruttere nye sentrale medlemmer i klyngen for å komplementere kompetanse
 • Være bindeledd mellom akademia og næringsliv
 • Kunnskapsformidling gjennom å arrangere fellesmøter og seminar/webinar

 

Jobber du med grønn omstilling i din bedrift, eller planlegger miljøtiltak eller utvikling av produkter som bidrar i det grønne skiftet?
For gratis bistand i denne jobben, ta kontakt med prosjektleder, Øyvind Jørgensen, 909 21 167, oyvind@kupa.no.
«Utvikling av Energiklyngen Nord mot morgendagens energiløsninger» er støttet med midler fra Troms og Finnmark fylkeskommune. 

 

Nyheter knyttet til prosjekt:

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema